Ordlista

Stött på några ord eller termer du är osäker på vad de betyder? Se listan nedan för förklaringar på de flesta termer som används på hemsidan.

Ifall du fortfarande är osäker, eller inte hittar vad du söker, tveka inte att ringa oss på 0771 - 190 190.

En avbetalning på din låneskuld. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

Den tid när amorteringar på lånet inte behöver göras.

Tid när amortering sker.

En plan för hur du ska betala av lånet.

Ett lån där amorteringsbeloppet ökar i takt med att låneskulden minskar.

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag. Räntan på ditt bolån är vanligen avdragsgill med 20-30% i deklarationen.

Kostnad för utskick av inbetalningskort.

Betalning för regelbundet återkommande räkningar. Betalningarna dras automatiskt från ditt bankkonto sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.

Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.

Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden kunden har till banken.

När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld meddelas ett utslag som kreditupplysningsföretagen registrerar som en "betalningsanmärkning". En anmärkning finns kvar i tre år, även om skulden betalas av tidigare.

Uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen skuld.

En procentsats som beskriver hur stor del av bostadens marknadsvärde som är belånat.

Ett lån som beviljas utan någon säkerhet eller borgen. Långivaren tar ofta ut en högre ränta för blancolån än för lån som tas med en säkerhet, till exempel botten- och topplån.

En person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.

En långivare som har en fordring gentemot en låntagare. Borgenär är inte detsamma som borgensman.

Om en betalning uteblivit har långivaren rätt att solidariskt kräva alla låntagare på hela det förfallna beloppet / skuldbeloppet.

Lån med säkerhet i en bostad kallas bottenlån. Lån med säkerhet innebär en lägre risk för långivaren som därmed kan ge dig en lägre ränta än vid lån utan säkerhet. Bottenlånet kan ibland delas upp i flera delar med olika bindningstider på räntan.

Den totala kostnaden för ditt boende. Beloppet innehållet bland annat driftkostnad, amortering, räntekostnader samt avdrag för eventuella skattelättnader.

Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid.

Den totala kostnaden för bostadens drift så som värme, vatten, el, försäkring, underhåll m.m.

Ränta och avgift som uppstår till följd av en fordran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.

I den effektiva räntan tar man hänsyn till samtliga kostnader för lånet, t.ex. uppläggningsavgift, aviavgift och faktureringsavgift. Effektiv ränta är alltså den totala kreditkostnaden som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. Effektiv ränta är därför ett bra mått för att jämföra vad olika lån kostar.

Enskild människa. Se Juridisk person.

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

En typ av förskottsbetalning som ges till säljaren av en bostad i samband med kontraktsskrivning. Handpenningen kan variera, men är normalt sett 10 procent av köpeskillingen. Om du inte har möjlighet att på egen hand finansiera hela handpenningen kan du ansöka om ett handpenningslån.

Se bottenlån.

Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten. Se pantbrev.

En procentsats som används i "kvar att leva på"-kalkylen för att beräkna hushållens räntekostnader. Räntan är högre än dagens ränteläge för att testa hur hushållet klarar en eventuell räntehöjning.

Ränta och amortering på ett lån.

Kredit är pengar en bank eller ett låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om återbetalning vid ett senare tillfälle.

Den beräkning och analys som långivaren vanligtvis gör i samband med att en låntagare ansöker om lån. Kalkylen visar hur mycket hushållet får kvar av sin disponibla inkomst när man har betalat sina boendekostnader och levnadskostnader.

Den delen av lånet som ska betalas kontant. De flesta långivare har ett krav på att minst 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant.

Vid en kreditprövning eller kreditbedömning undersöker man en persons ekonomiska situation och bedömer deras betalningsförmåga. Alla företag som beviljar krediter och lån är skyldiga att göra denna bedömning.

Den som får ett lån.

Den som ger ett lån.

Samlad ekonomisk information om ett företag eller en person. Den innehåller främst finansiella uppgifter så som taxerad inkomst och eventuella betalningsanmärkningar men även aktuella adressuppgifter och civilstånd.

En skriftlig handling som upprättas som slutligt dokument vid köp av fastighet sedan köpekontrakt slutits och betalning erlagts.

Det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp.

Lagfarten visar vem som äger en fastighet. När du köper ett hus betalar du en s.k. stämpelskatt för att få lagfart. Köper du en bostadsrätt behöver du ingen lagfart då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger din bostad.

Handling som visar att lagfart beviljats samt ägaren till fastigheten.

Ett förhandsbesked från långivaren där de uppger hur mycket du har möjlighet att låna inför ett kommande bostadsköp. Lånelöftet är vanligen giltigt under en begränsad period.

Den tid som lånet sträcker sig över med givna villkor.

Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.

Räntor som gäller på marknaden.

Avgiften som betalas till bostadsrättsföreningen. Avgiften bidrar till att betala föreningens gemensamma kostnader för uppvärmning, reparationer, sophämtning mm och betalas för varje lägenhet som ingår i föreningen.

Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.

Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet. Köper du en fastighet eller tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger, kan du använda bostaden som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. Långivaren tar då ut pantbrev som minst motsvarar lånebeloppet.

Ett lån utan säkerhet. Dessa lån har i regel högre ränta än bolån.

Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer. Se annuitet.

Riksbankens viktigaste styrränta. Reporäntan påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.

Se skuldebrev.

Kostnaden för att låna pengar. Den slutliga räntan regleras av ränteläget den dag du tecknar lånet.

En ersättning som betalas av låntagare till långivare i de fall lån löses tidigare än vad som avtalats i bindningstiden. Ränteskillnadsersättning ska inte ses som en avgift, utan som en ersättning från låntagare till långivare för den förlust som långivaren gör på grund av att lånet löses i förtid.

Rörlig ränta innebär att räntan förändras över tid. Hos de flesta banker innebär rörlig ränta att räntan är bunden under tre månader i taget för att sedan justeras.

Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.

Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

Skriftlig utfästelse att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Ett förfarande där en person kan få sina skulder ned-/avskrivna. Regleras av skuldsaneringslagen.

Den del av köpeskillingen du lånar till som inte läggs som ett bottenlån. Topplån kräver ibland en annan säkerhet utöver bostaden, t.ex. borgen och har därför högre ränta och högre amorteringstakt än bottenlån.

Handling där det framgår vilken räntesats som gäller vid ett bundet lån samt vilken villkorsändringsdag som gäller.

Gäller för bundet lån, den dag då ny ränta och nya villkor börjar gälla för lånet. Upplysningscentralen, UC, är ett privat företag som tillhandahåller kreditupplysningar. Uppgift om en skuld som är obetald eller inte har betalas i tid kan leda till en så kallad anmärkning hos UC och således påverka din kreditvärdighet.

Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.

Åtgärd för att utmäta och betala för en skuld.

Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.

De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare.

Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.

Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

Ett tillfälligt lån för att finansiera din nya bostad om du ännu inte sålt/eller fått betalt för din gamla bostad.

Vi hjälper dig med ditt bolån

Fyll i ansökan